REGULAMIN

REGULAMIN

 • W przypadku pierwszorazowego uczestnictwa w zajęciach w Joga Klub uczestnik zobowiązany jest wypełnić kartę uczestnika, potwierdzającą, że zapoznał się z regulaminem Klubu.
 • Jednorazowy zakup karty magnetycznej jest obowiązkowy.
 • Niezniszczoną kartę można w każdym momencie zwrócić, uzyskując zwrot kaucji za jej posiadanie.
 • Karnety wystawione przez Joga Klub mają ważność 30 dni liczone od dnia zakupu.
 • System automatycznie przedłuża karnet o dni świąteczne, w które szkoła jest nieczynna.
 • Nie ma możliwości przedłużenia ważności lub zawieszenia karnetu – w momencie upływu terminu karnet traci ważność i nie ma możliwości zwrotu kosztów jego nabycia.
 • Za pozostawione w Joga Klubie maty oraz rzeczy w szatni pracownicy szkoły nie ponoszą odpowiedzialności.
 • W trakcie trwania warsztatów Joga Klub zastrzega sobie prawo do zmian w rozkładzie zajęć.
 • Przy zakupie abonamentów i karnetów po raz pierwszy – doliczana jest dodatkowa opłata za kartę magnetyczną, w wysokości 25 PLN.
 • Posiadacze kart Multisport, FitFlex, OkSystem, Fit Profit & MyBenefit wchodzą na zajęcia po okazaniu odpowiedniej karty oraz dowodu tożsamości, a także wpisaniu się na listę. Opłata obowiązuje jedynie do kart Multisport – tylko zajęcia popołudniowe; nie dotyczy zajęć Pilates.
 • Warunkiem przystąpienia do zajęć przy wykupieniu karnetu lub okazaniu karty jest zapoznanie się z regulaminem Joga Klubu oraz potwierdzenie tego faktu na Karcie Uczestnika.
 • Przy zakupie wejść Jednorazowych obowiązuje wpisanie się na listę Wejść Jednorazowych.

ZASADY UCZESTNICTWA I WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

 • W zajęciach Joga Klub uczestniczyć może każdy bez względu na płeć i wiek.
 • Oferujemy różnorodne zajęcia o odmiennym profilu, intensywności praktyki oraz poziomie zaawansowania, do których można dołączyć w każdym momencie.
 • Uczestnicy samodzielnie dokonują wyboru, na podstawie znajomości własnych możliwości, sprawności, zaawansowania oraz oczekiwań.
 • Uczestnik zobowiązuje się do poinformowania nauczyciela o problemach zdrowotnych, mogących stanowić przeciwskazanie do wykonywania ćwiczeń, w szczególności o :
           • Nadciśnieniu tętniczym i chorobach układu krążenia
           • Ciężkich chorobach oczu
           • Istniejących urazach i kontuzjach
           • Niewyjaśnionych zawrotach lub bólach głowy.
 • W przypadku zgłoszenia w/w dolegliwości uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wskazówek prowadzącego zajęcia lub też powinien przedstawić świadectwo lekarskie, zezwalające na wykonywanie ćwiczeń.
 • Klub nie odpowiada za urazy i kontuzje powstałe w wyniku niedoinformowania o stanie zdrowia ćwiczącego.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że każda forma aktywności fizycznej niesie ryzyko wystąpienia kontuzji lub doznania urazu.
 •  W ramach wykupionego abonamentu lub posiadania kart Multisport, FitFlex, OkSystem, Fit Profit & MyBenefit można bez zapisywania się oraz w każdym momencie rozpocząć uczestnictwo we wszystkich dostępnych w Joga Klub zajęciach.
 • Do praktyki potrzebna jest mata – można ją u nas zakupić lub wypożyczyć za 2 PLN.
 • Ćwiczymy bez butów – zaraz po wejściu jest specjalne miejsce, gdzie można je zostawić lub zmienić na czyste obuwie.

ZASADY OBOWIĄZYWANIA UMÓW

 • Umowa zawierana jest na okres 3, 6 lub 12 miesięcy, zgodnie z deklaracją stron umowy. Po upływie tego okresu umowa wygasa.
 • Członek Joga Klub może bezpłatnie zrezygnować z Umowy w terminie 7 dni od daty jej podpisania pod warunkiem zapłacenia za wykorzystane zajęcia wg cennika Joga Klubu (kwota ta może być potrącona od sumy do zwrotu)
 • Umowa może zostać zawieszona na wyznaczony przez Członka okres w czasokresach 30-sto dniowych, przy czym minimalny okres zawieszenia Umowy to 30 dni. Pobierana jest wówczas połowa miesięcznej Opłaty Członkowskiej. Umowa ulega przedłużeniu o czas zawieszenia.
 • W wyjątkowych przypadkach Członek może przekazać prawa członkowskie innej osobie na zasadzie cesji i w ten sposób przestać być członkiem Joga Klub.
 • Członek może wypowiedzieć umowę w dowolnym czasie jej obowiązywania, pod warunkiem zapłacenia jednorazowo kary umownej w wysokości 40 % wartości składek należnych do końca obowiązywania umowy członkowskiej. W zamian za to Joga Klub wystawi Członkowi Voucher na powyższą kwotę, ważny 12 miesięcy od daty wystawienia. Jeśli Członek zdecyduje się w przeciągu 12 miesięcy od wypowiedzenia umowy ponownie podpisać umowę członkowską, Voucher będzie stanowił częściową zapłatę na poczet nowej umowy.
 • Wypowiedzenie umowy może zostać złożone tylko w formie pisemnej, w siedzibie szkoły lub wysłane listem poleconym.
 • Umowa może zostać rozwiązana przez Joga Klub bez wypowiedzenia, wprzypadku gdy Członek narusza warunki umowy, a w szczególności nie reguluje terminowo Opłat lub w jakikolwiek inny sposób działa na szkodę Joga Klub.